NLB vedtekter

Vedtekter

NEDRE LÅGEN BÅTFORENING VEDTEKTER

Siste revisjon pr: 25.10.03 §  1. Formal.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser for sikker og økonomisk oppbevaring av medlemmenes båter i Nedre Lågen Båthavn. Foreningen skal forestå driften av Nedre Lågen Båthavn, samt utvikle og vedlikeholde denne til det beste for medlemmene.

§ 2 Medlemskap.

Alle som har båtplass i Nedre Lågen Båthavn er pliktig medlem av båtforeningen. Ektefeller og samboere er likestilt medlemmer, men det er kun en stemme pr båtplass. Andre som ikke har båtplass i havna, kan søke frivillig medlemskap i foreningen. Frivillig medlemskap er personlig.

§ 3. Kontingent.

Medlemskontingent fastsettes av årsmøte hvert år. Hver båtplass svarer for kun en kontingent. Frivillige medlemmer betaler samme kontingent som pliktige medlemmer.

§ 4. Plass- og opplagsavgifter

Pris for leie av båtplass og for vinteropplag i Nedre Lågen Båthavn, fastsettes av årsmøtet hvert år.

§ 5. Havnereglement.

Årsmøtet behandler og vedtar reglement for Nedre Lågen Båthavn ("Havnereglement"). Reglementet kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlemmene. Endring av "Havnereglement" krever kun simpelt flertall.

§ 6. Drift av havn.

Styret skal organisere og utøve den praktiske og økonomiske driften av havna, samt ivareta de forpliktelser foreningen har påtatt seg gjennom "Leiekontrakten" og "Driftsavtalen", som er inngått med Larvik Havnevesen. Styret skal også påse at "Reglement for kommunale småbåthavner" og foreningens "Havnereglement" etterleves og følges. Det er styrets ansvar å gjennomføre og å følge opp vedtak fattet av årsmøtet.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøte skal avholdes hvert år innen 25. oktober. Det er styret som er ansvarlig for at årsmøtet gjennomføres på en forsvarlig måte og i ht vedtektene.

Årsmøtet skal innkalles skriftlig ved brev til medlemmene senest 3 uker før. Det skal framgå av innkallingen tidspunkt, sted og frist for innsending av forslag til årsmøtet.

Årsmøtet skal minst behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

Styrets Årsberetning.
Revidert regnskap for driftsåret.
Driftsbudsjett for neste driftsår.
Innkomne forslag fra medlemmene.
Forslag fra styret.
"Leiekontrakt" og med Larvik Havnevesen for neste driftsår
Valg av styre.
Valg av to revisorer.
Valg av valgkomitè.

Vedtak om oppsigelse av "Leiekontrakt" eller "Driftsavtale" med Larvik Havnevesen må fattes med 2/3 dels flertall.

Vedtak i alle øvrige saker kan fattes med simpelt flertall.

§ 8. Styrets sammensetning.

Styret i foreningen skal bestå av følgende:
Formann
Kasserer
Sekretær

2 styremedlemmer.

Det skal velges en varamann til styret.

Styret har fullmakt til å utnevne egen "Havnesjef'

Formann og styremedlemmer velges for ett år av gangen.

Kasserer og sekretær velges for en periode av to år, dog slik at ikke begge velges for samme periode.

§ 9. Tildeling av båt- og opplagplass.

Tildeling av båtplass til nye medlemmer skal skje i ht "Reglement for kommunale småbåthavner".

Tildeling av plass for vinteropplag i havna skal skje blant de medlemmene som har meldt sin interesse for slik plass innen 01. september til styret, eller den som styret har satt til å organisere dette.

Ved tildeling av plass for vinteropplag skal ansiennitet for båtplass i havna legges til grunn.   Alle tildelinger skal foretas eller godkjennes av styret.

§ 10. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan kun endres ved vedtak fattet av årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer skal være styret i hende senest 14 dager før varslet årsmøte. Vedtektene kan endres med simpelt flertall.

§ 11. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst halvparten av medlemmene forlanger dette. Krav om ekstraordinært årsmøte må fremmes skriftlig til styret, som plikter å avholde slikt møte innen 3. uker etter at kravet er mottatt. Styret kan selv, ved flertallsavgjørelse, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt møte skal innkalles skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er meldt i innkalling og annonse.

§ 12. Oppløsning.

Nedre Lågen Båtforening kan kun oppløses av årsmøtet, og med minst 2/3 dels flertall. Forslag til oppløsning må fremmes i ht vedtektene.

Nyeste kommentarer

25.04 | 15:48

Hei Idar, Takk for henvendelsen din. Dette ser det ut som vi kan f...

25.04 | 13:38

Hei, trenger en båtplass for 2022. Jeg har en eldre 27 fot og bredden er 2,80...

02.04 | 08:52

Vi prøver igjen på og ta ut utliggrene den 7.4.kl1700 det er en torsdag Så M...

26.03 | 07:58

Torsdag den 31-3-22 kl 1700 skal vi ta ut utliggrane. Så da må dere møte opp ...